KAT MÜLKÜYET KANUNU KAPSAMINDA SİTE YÖNETİMLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)  Bilgilendirme

 

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI (Anayasa m.20)

Kişisel verilerinin korunmasını isteme

Kişisel verileri hakkında bilgilendirilme

Bu verilere erişme

Bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme

Amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı verir.

Kişiselveriler,  ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

 

KVKK-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Görevi:  Kişisel verilerin korunmasını sağlamak , Farkındalık oluşturarak , bilinç düzeyini geliştirmek, Alt düzenlemeleri çıkarmak , Yaptırımlar uygulamaktır.

 

Alt Düzenlemeler

Yönetmelikler

-          Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

-          Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

-          Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

-          Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 9 Şubat 2018

-          Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2017

-          Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16 Kasım 2017

-          Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28 Ekim 2017

 

Tebliğler

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018

 

Rehberler

Kurulun 15.01.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda yayımlanmıştır.

Kişisel veri güvenliği rehberi (teknik ve idari)Kişisel verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberiKişisel verilerin korunması kanunu uygulama rehberi

 

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu, Şikayet Süresi, Zamanaşımı

 

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, özel hayata karşı suçlardan olmasına rağmen takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Herhangi bir şekilde suçun işlendiği öğrenildiğinde savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu açısından herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

 

TCK Düzenlemeleri

 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu    

-Kişisel verilerin kaydedilmesi Madde 135 –1 –3 Yıl

-Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Madde 136 –2 –4 Yıl

-Nitelikli haller Madde 137 –1,5 –4,5 Yıl

-Verileri yok etmeme Madde 138 –1 –2Yıl

-Şikayet Madde 139

-Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması Madde 140

 

Kişisel Veri

Belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

•Ad, soyad ,Doğum tarihi, Doğum yeri , Telefon numarası, Plaka, Sosyal güvenlik numarası ,Pasaport numarası, Özgeçmiş, Kayıtlar ,E posta adresi , Hobiler, İrtibat kişileri , Aile bilgileri

 

Özel nitelikli kişisel veri:

Kişilerin, Irkı , Etnik kökeni , Siyasi düşüncesi, Felsefi inancı ,Dini, Mezhebi, Diğer inançları, Kılık ve kıyafeti, Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, Sağlığı, Cinsel hayatı, Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, Parmak izi, Biyometrik ve genetik verileri

 

 

Veri İşleme

Kişisel verilerin, Elde edilmesi, Kaydedilmesi, Depolanması, Muhafaza edilmesi, Değiştirilmesi, Yeniden düzenlenmesi, Açıklanması, Aktarılması, Devralınması, Elde edilebilir hâle getirilmesi, Sınıflandırılması, Kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 

Kişisel Verileri İşleme Şartları

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ,Hayati tehlike, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Kişinin kendisi alenileştirmişse, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Açık Rıza

 

Aydınlatma

Kişisel veri alındığı sırada, Kim, Amaç, Kime, Yöntem, Kişinin hakları, Hakkında bilgi verilmeli,

 

Nasıl Yapılmalı? Sözlü, Yazılı, Ses kaydı, ÇağrıMerkezi.

İspat yükü veri sorumlusundadır

 

 

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, Bilgilendirilmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Nasıl Alınır?

 

Yazılı olarak, Elektronik ortamda, Çağrı merkezinde,

İspat yükü veri sorumlusunaaittir.

İlgili Kişinin Hakları

 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini, İşleme amacını, Nasıl kullanıldığı, Kimlere aktarıldığını öğrenebilir; Eksik ve yanlış bilgilerin düzeltilmesini, Silinmesini, Hukuka aykırı şekilde işleme nedeniyle oluşan zararının ödenmesini talep etme haklarına sahiptir.

30 gün içinde cevap verilmeli

 

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Aydınlatma, Gerektiğinde Açık Rıza Alma, Gerekli Tedbirleri Alma, Verileri mevzuata uygun şekilde işleme ve koruma, Bilgi ve İşlem Taleplerini karşılama (30 gün içinde cevap)

Veri İhlalini 72 saat içinde ilgiliye ve KVKK’ya bildirme, VERBİS’e kayıt, Kurul kararlarına ve mevzuata uyum

 

İDARİ YAPTIRIMLAR

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 9.013 Türk lirasından 180.264 Türk lirasına kadar

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 27.040 Türk lirasından 1.802.636 Türk lirasına kadar

Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 45.066 Türk lirasından 1.802.636 Türk lirasına kadar

•Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında

36.053 Türk lirasından 1.802.636 Türk lirasına kadar

 

 

KVK Kurulu’nun Site Yönetimi’nin Veri Sorumlusu Sayılacağına İlişkin 22/07/2020 Tarih 2020/560 Sayılı Kararı

 

İlgili kişi Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (Kurum) intikaleden 25.06.2018 tarihli şikâyetinde özetle;

-22.01.2017 tarihinde daire kiraladıkları, bu sebeple Site Yönetimi ile kan tahlili, parmak izi, T.C. Kimlik Numarası, araç plaka numarası gibi kişisel bilgilerini paylaştıkları, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Kanun) uyarınca kendilerinden kişisel bilgilerine istinaden açık onay alınmadığı,

-Mayıs 2018 tarihi itibariyle bahse konu siteden taşındıkları ve tüm borçlarını kapatarak Site ile bağları kalmayacak şekilde işlemlerini sonlandırdıkları,

-Site Yönetimine 08.06.2018 tarihinde e-posta göndermek suretiyle başvurarak kişisel verilerinin Kanun’da yer alan şekilde anonimleştirildiğine ve herhangi bir sebeple kullanılmayacağına dair resmi bir yazı talep ettikleri,

-Veri sorumlusunun verdiği yanıtta ise sözkonusu kişisel verileri emniyet birimlerinin çeşitli olaylar sebebiyle talep edebildiği ve bu sebepten ötürü site sakinlerinin artık orada ikâmet etmeseler dahi kişisel  verilerinin silinemediği/ anonimleştirilemediği, ayrıca bu veriler silinse/ anonimleştirilse bile ileride vuku bulabilecek bir anlaşmazlıkta durumun ispatının mümkün olmadığı gerekçe gösterilerek, talebinin reddedildiği,

-Site Yönetimi tarafından verilen 15.06.2018 tarihli cevabın kendilerini tatmin etmediği hususları belirtilerek, Kanun hükümleri kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, Site Yönetimi’ne 02.10.2018 tarihli ve 2688 sayılı Kurum yazısı ile Kanun’un ilgili maddeleri hakkında bilgi  verilerek 15’inci maddenin (3) numaralı fıkrası gereğince ,başvurusuna konu hususlara ilişkin olarak Kurumumuza bilgi verilmesi ve bu kapsamda savunmaları ile konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve kayıtların 15 gün içerisinde tarafımıza gönderilmesi talep edilmiştir.

 

Site Yönetimi’nin 17 10 2018 tarihli cevap yazısında özetle;

-

Site Yönetimi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluk projesini başlattıkları,

-

Şikâyetçi her ne kadar herhangi bir konuda Site Yönetimine dava açma zamanaşımı süresi dolmamış ise de Kanun’a göre “ kapsamındaki belli bir süre muhafaza edilecek veriler de hariç tutulmaksızın kişinin talebi üzerine Site Yönetimi'nde bulunan daire sakini bilgi formu, kimlik fotokopisi, kira kontratı, araç ruhsatı, kan ve idrar tetkik sonuçları, parmak izi ve daire sakini kartını içeren kişisel verilerinin elektronik sistemden kalıcı olarak silinip arşivdeki belgelerinin de imha edilmesine 04 10 2018 tarihli ve 2018 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verildiği, bu kapsamda Site Yönetimi’nde kayıtlı tüm kişisel verilerinin anonimleştirilmeksizin silindiği,

-

Site Yönetimi’nin Kanun’a Uyumluluk Projesini başlattığı fakat henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, bu aşamada Site Yönetimi’nin sorumluluğunun doğmaması amacıyla ilgili kişinin tüm özel nitelikli kişisel verileri ve diğer verilerinin silindiği hususları ifade edilmiştir.

 

Kararın sonucunda;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda, Site Yönetiminin; kat malikleri kurulunun vekili olarak hareket etmekle birlikte, Kuruma iletilen ve ilgili kişinin kişisel verilerinin imha edilmesine dair yönetim kurulu kararını içeren belgede görüldüğü üzere, ilgili kişisel verileri işleme ve işlenen kişisel verileri yok etme hususundaki kararları alan ve uygulayan, dolayısıyla veri kayıt sistemini hâlihazırda yönetmekte olan makam olduğu dikkate alındığında her ne kadar tüzel kişiliği haiz olmasa da site yönetiminin somut hadisede “veri sorumlusu” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

NETİCE OLARAK;

 

Bu genel bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde site yönetimi olarak ;

-          Sitede site sakinlerine ilişkin işlenecek verilerin çok zaruri bilgiler dışında işlenmemesi,

-          Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmemesi,

-          İşlenecek verilere ilişkin ilgili kişinin izninin yazılı olarak alınması,

-          Verilerin işlenmesi sonrası siteden herhangi bir sebeple ayrılan sakinin verisinin usulüne uygun şekilde tutanakla imha edilmesi

-          Sitenin internet web sayfası veya sosyal medya sayfalarında KVKK kapsamına girecek hiçbir bilgi ve paylaşım yapılmaması,

-          KVKK kapsamında uzman bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınması ,bununla ilgili bir bütçe gerektiğinde hem bu bütçenin hem hizmet alımının genel kurul gündemine getirilerek genel kuruldan olumlu veya olumsuz karar alınması ,

 

-          Siteye bir veri işleme sorumlusu belirlenerek gerekli yetkilendirmenin yapılması,

öönem taşımaktadır.Av.Akın Akmanoğlu

 

Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bize Ulaşın

Merkez Mh. Huzur sk.Bayar İstanbul Rezidans No:9 K:2 D:1-8 PK:34130 Gaziosmanpaşa / İstanbul [email protected] +90 (212) 563 54 02 +90 (212) 578 78 62